GDPR

Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Mastiff Projekt AB, org.nr 556773-5476, behandlar dina personuppgifter. Mastiff Projekt AB kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.

1 .  Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Mastiff Projekt AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.


2.   Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 • Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats.
 • Kontakt via formulär, dvs. den privatperson som vid besök på vår webbplats anmäler om att erhålla kontakt med oss.
 • Kunder och samarbetspartners, dvs. den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder/samarbetspartners som köper eller ställer frågor om Mastiff Projekt AB:s produkter eller tjänster.
 • Leverantörer, dvs. den privatperson som är företrädare för våra leverantörer.


3.   Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

3.1  För dig som är besökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:

 • IP-nummer och information om din användning av Mastiff Projekt AB webbplats.

3.2  För dig som tar kontakt via formulär

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som tar kontakt med oss via vårt kontaktformulär

 • E-postadress, samt
 • IP-nummer och information om din användning av Mastiff Projekt AB:s webbplats.

   

3.3  För dig som är kund, samarbetspartner eller leverantör

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som, eller som företrädare för,  kund, samarbetspartner eller leverantör:

 • Namn,
 • Personnummer,
 • Kopia på ID/körkort, samt
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer och länk till profil på socialt media.


4.   Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

4.1  För att kunna ingå och hantera avtal med dig som, eller som företrädare för, kund, samarbetspartner eller leverantör inhämtar och behandlar Mastiff Projekt AB personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster, genomföra en beställning eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

4.2  Mastiff Projekt AB inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, person som tar kontakt via formulär, kund, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

4.3  Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Mastiff Projekt AB har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

4.4  Vid ingående av kundavtal kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling i särskilda projekt, exempelvis arbete med webbplatser, arbete på sociala medier m.m. Separat information om personuppgiftsbehandlingen vid särskilda projekt kommer att ges ut och utformas individuellt för varje projekt.

5.  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

5.1  Mastiff Projekt AB lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

5.2  Mastiff Projekt AB sparar uppgifter om dig som, eller som företrädare för, kund, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Mastiff Projekt AB personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Mastiff Projekt AB kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Mastiff Projekt AB och som inte härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Mastiff Projekt AB tror kan vara av intresse för dig.

5.3  Mastiff Projekt AB sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats och som ta kontakt med oss via kontaktformulär tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar Mastiff Projekt AB dina personuppgifter snarast möjligt.

6. Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter m.m. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Mastiff Projekt AB berättigat intresse. Mastiff Projekt AB förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna i det enskilda fallet blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Mastiff Projekt AB gemensamt personuppgiftsansvarigt eller personuppgiftsbiträde för Mastiff Projekt AB.

7. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Mastiff Projekt AB kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Mastiff Projekt AB kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

8.  Profilering

Mastiff Projekt AB kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys över hur du använder vår webbplats, över vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig m.m.. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

9.  VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

9.1  Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till Mastiff Projekt AB i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Mastiff Projekt AB kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift.

9.2  Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade. Om du anser att Mastiff Projekt AB behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

9.3  Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

9.4  Rätt att invända

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

9.5  Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Mastiff Projekt AB som personuppgiftsansvarig och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal/att den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

9.6  Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018)

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se


10.  Ändringar av policyn

Mastiff Projekt AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Mastiff Projekt AB att informera om detta på lämpligt sätt.

11.  Kontakta Mastiff Projekt AB

11.1  Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Mastiff Projekt AB:s kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

Kontaktuppgifter

Namn: Sofia Larsson, Mastiff Projekt AB

Adress: Husargatan 3, 211 28 Malmö

Telefonnummer: 070-142 15 57

E-postadress: sofia@mastiffprojekt.se